Solar pump list : ३६ जिल्ह्यांची सौर पंप पात्र अपात्र यादी आली इथे तपासा तुमचे नाव

Solar pump list : ३६ जिल्ह्यांची सौर पंप पात्र अपात्र यादी आली इथे तपासा तुमचे नाव

सौर पंप अर्ज स्थिती तुम्ही देखील सौर पंपासाठी अर्ज केला आहे का? तर इथे तपासा तुम्ही पात्र आहात की नाही.?
जिल्हानिहाय एकूण अर्ज खालीलप्रमाणे आहे. महाराष्ट्र सौर पंप पात्र शेतकऱ्यांची यादी

अहमदनगर जिल्ह्यात 4666 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी सुमारे 3000 अर्ज पात्र असून 226 अर्ज अपात्र आहेत.

अकोला जिल्ह्यात 1956 अर्ज प्राप्त झाले असून पात्र अर्ज 216 आणि अपात्र अर्ज 53 आहेत.

अमरावती जिल्ह्यातून 2253 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 663 अर्ज पात्र तर 52 अर्ज अपात्र आहेत.

औरंगाबाद जिल्ह्यातून पाच हजार ६९६ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी १९५४ अर्ज पात्र ठरले असून केवळ १२ अर्ज अपात्र आढळले आहेत.

बीड जिल्ह्यातून 13570 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 2408 अर्ज पात्र आढळून आले असून अकरा अर्ज अपात्र घोषित करण्यात आले आहेत.

भंडारा जिल्ह्यात 1102 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 770 अर्ज पात्र असून 12 अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत.

बुलढाणा जिल्ह्यातून 4298 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 1202 अर्ज पात्र तर 32 अपात्र आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यात 1276 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी पात्र अर्जांची संख्या 414 असून अपात्र अर्जांची संख्या केवळ पाच आहे.

धुळे जिल्ह्यात सन 2014 साठी अर्ज प्राप्त झाले असून त्यात पात्र अर्जांची संख्या 1712 असून केवळ एक अपात्र अर्ज प्राप्त झाला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातून ९८३ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३३३ अर्ज पात्र आढळून आले असून केवळ एक अर्ज अपात्र घोषित करण्यात आला आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातून एक हजार दोनशे अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ६८५ अर्ज पात्र असून अकरा अर्ज अपात्र घोषित करण्यात आले आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यात एकूण चार हजार एकशे सत्तावीस अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी १२६६ पात्र अर्ज असून केवळ सहा अपात्र अर्ज आहेत.

जळगाव जिल्ह्यातून 3785 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 17772 अर्ज पात्र असून केवळ तीन अर्ज अपात्र ठरले आहेत.

जालना जिल्ह्यातून एकूण 15305 पात्र अर्ज असून त्यापैकी 1489 पात्र अर्ज असून 3 अपात्र अर्ज आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण २४५ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ११८० पात्र अर्ज असून २२ अपात्र अर्ज आहेत.

लातूर जिल्ह्यात एकूण 2391 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 1755 अर्ज पात्र असून अपात्र अर्जांची संख्या चार आहे.

नागपूर जिल्ह्यात 1774 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 684 अर्ज पात्र असून अपात्र अर्जांची संख्या 23 आहे.

नांदेड जिल्ह्यात 2886 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 2187 अर्ज पात्र तर 22 अपात्र आहेत.